Klientinformation

Allmänna villkor

De villkor som anges i filen nedan utgör så kallade ”allmänna villkor” och gäller för alla uppdrag som Ahlford Advokatbyrå i Karlstad HB utför för sina klienter om inte annat särskilt överenskommits. Utöver dessa allmänna villkor gäller även Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdraget.


Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.