Våra verksamhetsområden

Ahlford erbjuder ett stort antal tjänster. Här hittar ni våra mest förekommande verksamhetsområden.

Företagsöverlåtelser

På advokatbyrån har vi stor erfarenhet av att biträda våra klienter med att förhandla fram, granska och upprätta avtal vid försäljning av bolag eller verksamhetsgren/rörelser.

+ Läs mer

Exempel på avtal som kan vara aktuella: aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, anställningsavtal för tidigare ägare och/eller nyckelpersoner, samt biträda vid due diligence-förfaranden.

– Stäng


Associationsrätt

Vi bistår med rådgivning kring frågor i allmänhet om aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar och stiftelser.

+ Läs mer

Detta kan röra bolags bildande, ägarfrågor samt upprättande av handlingar i samband med ägarövergång eller bildande av bolag. För föreningar och stiftelser kan frågor uppkomma kring utformande av stadgar och stiftelseurkund.

De flesta bolag är även beroende av att det i den löpande verksamheten finns tydlig dokumentation kring ansvar- och behörighetsfrågor, exempelvis instruktion för verkställande direktörer, och annan bolagsstyrning. Behov av rådgivning kan även uppkomma i samband med frågor om ändring av bolagsordning, ny- eller fondemission.

– Stäng


Avtalsrätt

På advokatbyrån har vi stor erfarenhet av att biträda våra klienter i allmän affärsjuridik. Vi kan bistå med att förhandla fram, granska och upprätta olika typer av avtal, såsom exempelvis aktieägaravtal, återförsäljaravtal, agentavtal, leveransavtal, samarbetsavtal, licensavtal, nyttjanderättsavtal och avtal rörande försäljning av varor och tjänster. 


Fastighets- och miljörätt

Fastighetsrätten inrymmer en mängd olika frågor – allt från komplicerade frågor kring exploateringar och transaktioner till löpande frågor inom fastighetsförvaltning, såsom förhandlingar med hyresgäster och hantering av myndighetskrav.

+ Läs mer

Vi bistår dig bl. a. vid förvärv eller försäljning av fastighetsbestånd eller fastighetsbolag, exploateringsprojekt, bygg- och anläggningsentreprenad, rådgivning i hyresfrågor, rådgivning under olika planförfaranden hos kommunen och fastighetsbildningsärenden, plan- och byggärenden samt fastighetsrelaterade tvister i hyres- och arrendenämnd eller domstol.

Miljölagstiftningen är under ständig förändring. Lagstiftningsarbete på EU-nivå innebär skärpta krav och ett omfattande regelverk som du som verksamhetsutövare måste förhålla dig till. Vi får ofta frågor om ansvar för förorenade områden inte minst vid äganderättsövergång av bolag eller verksamheten samt vid fastighetsförsäljningar.

Vi biträder även företag med ansökningshandlingar som gäller till exempel miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och samordnar arbetet med teknisk expertis. Vid företags- eller fastighetsförvärv hjälper vi dig med miljörättsliga bedömningar och avtalsskrivning.

– Stäng


Upphandling

Vi biträder i frågeställningar om offentlig upphandling. Några exempel på uppdrag som vi åtrar oss är rådgivning inför ett upphandlingsförfarande, granskning av upphandlingsdokument, granskning av anbud innan det lämnas in, rådgivning och biträde vid överprövning av upphandling, skadeståndstvister och löpande frågor kring avtalstolkning.


Tvistelösning

Vi biträder klienter vid tvister som handläggs vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Vi företräder även klienter i mål som handläggs i särskild ordning såsom vid mark- och miljödomstol, fastighetsdomstol och hyres- och arrendenämnden. Vi biträder även klienter i vissa mål som handläggs av förvaltningsdomstolar.


Brottmål

Flera av våra advokater har lång erfarenhet av alla typer av brottmål och vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och även särskild företrädare för barn. 


Arvs- och familjerätt

Vi får i olika sammanhang frågor av familjerättslig natur. Frågorna kan uppkomma i privata sammanhang, men även ha anknytning till näringsverksamhet.

+ Läs mer

Vad händer med mitt företag när jag dör? Vad händer om en av delägarna i ett företag dör? Hur planerar man bäst för generationsskifte? De handlingar som kan vara aktuella att upprätta är exempelvis

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelning, både under bestående äktenskap samt i samband med separation
  • Framtidsfullmakt
  • Testamente
  • Bouppteckning
  • Arvskifte

Vissa av våra advokater åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

– Stäng


Förvaltningsrätt och kommunalrätt

Myndigheter inom staten, kommuner och regioner (landsting) fattar i sin myndighetsutövning en mängd olika beslut.

+ Läs mer

Beroende på myndighetens verksamhetsområde kan det röra sig om beslut som vänder sig till bland annat privatpersoner och företag. Kommuner och regioner (landsting) fattar också politiska beslut i enlighet med kommunallagen, som i olika grad påverkar dem som bor och verkar i kommunen/regionen (landstinget).

Vi biträder klienter i frågeställningar på det offentligrättsliga området. Våra klienter kan vara såväl privatpersoner som företag och andra organisationer, men även kommuner och regioner.

– Stäng